Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Tämä on Eläinfysio Adalmiinan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.12.2020. Tässä selosteessa liikkeellä viitataan rekisterinpitäjään.

 

Rekisterinpitäjä

Eläinfysio Adalmiina, Fastintie 175, 04500 Kellokoski, 044 3063617

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Irina Luoto, 044 3063617

 

Rekisterin nimi

Eläinfysio Adalmiinan asiakasrekisteri

Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot:

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröityä kehotetaan ottamaan yhteyttä edellä mainittuun yhteyshenkilöön.

 

 

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

4.1. Oikeutettu etu

(Tämä tarkoittaa sitä, että rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä on asianmukainen ja merkityksellinen suhde, kuten jäsenyys tai asiakkuus) Tietojasi käsitellään palvelujen tarjoamiseksi, palvelun laadun varmistamiseksi sekä markkinoinnin lähettämiseksi siinä määrin kuin se on tarpeellista näiden toimenpiteiden suorittamiseksi.

 

4.2 Lakisääteinen velvoite

Henkilötietojasi käsitellään lakisääteisten velvoitteideni noudattamiseksi, kun käsittelen tietojasi kirjanpitovelvoitteiden noudattamiseksi.

 

4.3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, liikkeen palvelujen laadun varmistaminen sekä markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Käyttämällä Palveluita tai ostamalla tuotteita hyväksyt asiakasrekisterin ylläpidon. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa ottamalla yhteyttä kohdassa 2 mainittuun yhteyshenkilöön.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 

– asiakassuhteiden luominen, ylläpito ja kehittäminen

– palvelujen toteuttaminen

– asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittäminen

– markkinointi käyttäen Googlen markkinointiin tarkoitettuja työkaluja

– tietojen tilastointi ja analysointi

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään asiakkaan tilauksen yhteydessä luovuttamat henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

-henkilön nimi

-puhelinnumero

-sähköpostiosoite

-tiedot ostamistasi palveluista tai tuotteista sekä niihin oleellisesti liittyvät asiat joilla asiakassuhteen aikana syntyneitä asiakastietoja pyritään hyödyntämään myös jatkossa asiakkaan hyväksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. tilauksen yhteydessä, sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä. Asiakas ymmärtää, että hänen henkilötietoja käsitellään yhteistyökumppanien (mainittu kohdassa 9) tarjoamissa palveluissa. Asiakas ymmärtää, että hänen henkilötietoja voidaan yhteistyökumppanien palvelujen kautta siirtää kolmansille tietojenkäsittelijöille, edellyttäen kuitenkin, että henkilötietojen siirto on toteutettu EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Edellä sanottu sisältää oikeuden siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, edellyttäen kuitenkin, että tietojen siirtoon on kaikilta osin noudatettu EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti. Jos liike myy, ostaa, fuusioituu tai muutoin järjestelee liiketoimintaa käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.  Asiakkaan tietoja voidaan julkaista kolmansille osapuolille siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Liike on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta. Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä, fyysisiä ja hallinnollisia suojaustoimenpiteitä pienentääksemme henkilötietojen hävikin riskiä ja vähentääksemme väärinkäytöksiä sekä luvatonta käyttöä, julkaisua tai muokkausta.

Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille järjestelmien toteuttamiseksi. Eläinfysio Adalmiinan järjestelmäntoimittajat voivat siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Järjestelmäntoimittajat ovat sitoutuneet ylläpitämään henkilörekisterin sisältämät tiedot salassa ja käsittelemään tietoja huolellisesti ja luottamuksellisesti tietosuoja-asetuksen vaatimuksen huomioon ottaen. Eläinfysio Adalmiinan muita palveluntarjoajia ovat Gmail sekä Google Analytics. Näiden palveluntarjoajien tietosuojaselosteisiin pääset tutustumaan täällä:

– Google / Gmail https://policies.google.com/privacy?hl=fi

 

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan, kuin se on tarpeellista. Rekisterin henkilötietoja säilytetään vähintään asiakkaan asiakassuhteen keston ajan. Tämän ajan päätyttyä rekisterinpitäjä poistaa tai analysoi tiedot 12 kuukauden kuluessa noudattamiensa poistoprosessien mukaisesti. Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus käsitellä joitakin rekisteriin kuuluvia henkilötietoja yllä todettua pitempään lainsäädännön tai viranomaisvaatimusten noudattamiseksi.

Kävijäseuranta ja evästeet

Tällä verkkosivustolla käytetään kävijäseurannassa Google Analytics -ohjelmistoa, joka mahdollistaa sivuston käytön analysoinnin ja kehityksen. Google Analytics yksilöi käyttäjän ns. evästeillä, jotka ovat selaimen koneellesi tallentamia tekstitiedostoja. Käyttämällä yrityksen sivustoja annat suostumuksen evästeiden käyttöön tällä sivustolla. Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimensa asetuksista evästeiden estämisen. Suosittelemme tutustumaan selaimesi asetuksiin, koska toimenpiteet ovat aina selainkohtaisia. Sallimalla evästeet varmistat sivustomme sujuvamman käytön. Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta Googlen tietosuojasivuilta: https://policies.google.com/technologies/types?hl=fi

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

  1. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Evästekäytännöt

Päivitetty: 8.3.2021

 

Sivustomme käyttää evästeitä. “Ok” -nappia painamalla hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helppoa, nopeaa ja käyttäjäystävällistä.

 

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

 

Evästeiden käyttökohteet ovat analytiikan, markkinoinnin, viestinnän tehostaminen. Evästeet jakautuvat alaryhmiin: toiminnalliset evästeet, tuotekehitys ja liiketoiminnan raportointi, mainonnan raportointi ja mainonnan kohdentaminen.

 

Käytössä on joitakin palvelun toiminnan kannalta pakollisia kolmannen osapuolen työkaluja tai liitännäisiä. Tällaisia työkaluja ovat esimerkiksi sivustoilla olevat sosiaalisten medioiden tai videopalveluiden upotukset tai sosiaalisten medioiden jako- ja tykkäystoiminnallisuudet. Tällaiset kolmannen osapuolen liitännäiset saattavat lisäksi kerätä verkkopalveluiden käyttäjistä tietoja esimerkiksi sisällön suosittelemiseksi tai kävijämäärän seuraamiseksi.

 

Voit halutessasi estää selaintasi käyttämästä evästeitä, poistaa tallennetut evästeet tai pyytää selaimeltasi ilmoituksen uusista evästeistä. Löydät ohjeita evästeiden poistoon osoitteesta: https://www.aboutcookies.org/ Evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen saattaa haitata joitakin sivustomme toimintoja.

 

Voit lukea lisää evästeistä ja Suomen evästevaatimuksista viestintäviraston verkkosivustolta https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/luottamuksellinen-viestinta

 

Varaamme oikeuden päivittää evästekäytäntöjä esimerkiksi palveluiden kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi.